دکتر وحید قدس

 • گواهی ثبت اختراع به شماره 72336 و تاریخ 90/08/21 با عنوان: طراحی و پیاده سازي سامانه هوشمند تشخیص حروف برخط دست نویس فارسی

 • بررسی شیوه هاي متداول نگارش دست نوشته هاي برخط فارسی به منظور استفاده در بازشناسی آن ها، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 1391

 • بازشناسی حروف برخط فارسی با استفاده از ویژگی هاي ساختاری، مجله پژوهش در فناوری برق، 1391

 • بازشناسی حروف برخط فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف، اولین کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی، 1391

 • استخراج ویژگی هاي حروف برخط فارسی به منظور گروه بندي آن ها با استفاده از درخت تصمیم، ششمین کنفرانس ملی ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، 1389

 • گروه بندي حروف برخط با آشکارسازي کاسه آن ها، پانزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، 1388

 • Decision fusion of horizontal and vertical trajectories for recognition of online Farsi subwords
  EAAI Journal, 2012

 • Lexicon reduction using delayed strokes for the recognition of online Farsi subwords, ICCET(3rd), 2011

 • Feature Extraction for Online Farsi Characters, ICFHR(12th), 2010

دکتر رامین حلاوتی

 • Recognition of human speech phonemes using a novel fuzzy approach, Ramin Halavati, Saeed Bagheri Shouraki, in Elsevier Journal on Applied Soft Computing, Volume 7, Issue 3, June 2007, Pages 828-839.

 • A Novel Approach to Persian Online Hand Writing Recognition, Ramin Halavati, Mansour Jamzad, Mahdieh Soleymani, in Transactions on Engineering, Computing and Technology, vol. 6 June 2005 Pages 232..236.

 • Recognition of Persian Online Hand Writing using Fuzzy Elastic Pattern Recognition, Ramin Halavati, Saeed Bagheri Shouraki, in International Journal on Pattern Recognition and Artificial Intelligence.

 • Persian Online Handwriting Recognition Using Fuzzy Modeling, Ramin Halavati, Saeed Bagheri Shouraki, Mahdieh Soleymani, 11th IFSA World Congress, Beijing, China, 2005.

پست الکترونیک:

تلفن:  3512030-0921

آدرس: تهران - خيابان انقلاب - چهارراه كالج - كوچه سعيدی - پلاك 5 - مركز ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی